Ogos 17, 2015

Memohon Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka

Mahkamah-Tinggi


Bagi harta pusaka dengan wasiat dan harta pusaka yang ditakrifkan sebagai harta pusaka biasa, tindakan hendaklah diambil di Mahkamah Tinggi yang berhampiran dengan alamat tempat tinggal si mati. Mahkamah Tinggi berkuasa untuk mengeluarkan probet.

Jika si mati tidak meninggalkan apa-apa wasiat, permohonan untuk surat kuasa mentadbir pusaka tanpa wasiat hendaklah dibuat. Kedua-dua tindakan ini boleh dibuat dengan petisyen dalam contoh borang seperti di Lampiran “B1” dan “B2”.

Permohonan boleh dibuat oleh pihak yang berikut:

(a) Waris si mati (benefisiari si mati) seperti balu atau duda, anak lelaki atau anak   perempuan, ibu atau bapa, adik-beradik dan sebagainya;

(b) pemiutang (creditor) seperti pemberi   pinjam wang, bank, koperasi, dsb.;

(c) pihak-pihak pembeli (purchasers) dan   pemegang serah hak, pemegang gadaian   dan pajakan yang mempunyai   kepentingan dalam harta peninggalan   si mati;

(d) waris-waris, pemegang amanah, Ketua Pengarah Insolvensi, Amanah Raya Berhad, as-Salihin Trustee Berhad dsb.; dan

(e) Pihak Berkuasa seperti Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan Baitulmal yang mempunyai   kepentingan masing-masing dalam   harta pusaka yang berkenaan.

Probet ialah tindakan untuk memperakukan dan mengesahkan sesuatu wasiat yang ditinggalkan oleh si mati. Tujuan probet adalah untuk memberi pengiktirafan kepada sesuatu wasiat yang sah di sisi undang-undang.

Khaidir Zakaria
011-3292 8711
Islamic Estate Planner
as-Salihin Trustee Berhad

Tiada ulasan: